Html & Css, HTML5-CSS3 - Series

HTML5 – CSS – Tutorial – Step 7

Form với HTML5

Các thành phần mới của form HTML5 bổ sung thêm chức năng mà các nhà thiết kế cũng như các nhà phát triển web thường phải kết hợp thông qua các phương tiện khác như JavaScript và Flash
Cách làm việc của form
form html5
Cấu trúc mã form:

"your code here"

ID: cho phép định kiểu form với CSS
Action:
    • Nơi gửi dữ liệu của người dùng để xử lý
    • Thường là URL trỏ tới mã kịch bản được lưu trên máy chủ
Method:
    • Xác định phương thức gửi dữ liệu
    • Giá trị POST/ GET

– Làm việc với thành phần <label>:


    • Là thành phần không bắt buộc
    • Tăng khả năng truy cập cho form

– Làm việc với thành phần <fieldset>:

Personal Information

– Thêm điều khiển <input> mới và thuộc tính:


    • Để nhóm các phần tử form trên trang
    • Kết hợp với thành phần <legend> để thêm tiêu đề cho form
form html 5 with email form input
    • Cho phép các nhà thiết kế sắp xếp dữ liệu từ các website một cách dễ dàng
    • Dữ liệu có thể được gửi tự động tới một cơ sở dữ liệu xác địnhform require
– Làm việc với thành phần <datalist>:   	

    • Xác định một danh sách tùy chọn cho thành phần input
datalist


– Một số thành phần mới trong điều khiển input:

 
 

form_date_color
form_color
form date


– Tổng Kết
Cú pháp của HTML5 mở hơn các phiên bản trước:
không phân biệt chữ in hoa – thường, không bắt buộc phải có thẻ đóng, không bắt buộc phải có dấu nháy kép cho thuộc tính

Cách khai báo của HTML5 đơn giản, rút gọn hơn rất nhiều so với các phiên bản trước:
<! DOCTYPE html>, <input>,…
Cấu trúc mã HTML5 gắn liền với cấu trúc bố cục trang:

<header>, <nav>, <article>, ….
HTML5 cung cấp nhiều điều khiển trong form hơn, dễ dàng hơn cho người thiết kế & phát triển
[highlighter]