Html & Css, Trick

Line Clampin’ (Cắt text có nhiều dòng)

Sử dụng css line clamp

Trước đây khi muốn hiển thị text ellipsis dạng (text…) thì chỉ sử dụng cho đoạn text có 1 dòng.
Nếu muốn hiển thị cho đoạn text có nhiều dòng thì cần sử dụng line clamp
Cách sử dụng:

.text{
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 4;
-webkit-box-orient: vertical;
}

Nguồn : https://css-tricks.com/line-clampin/
Các trình duyệt sử dụng được: https://caniuse.com/?search=line-clamp