Javascript & Jquery, Python

Dự án: AI-OCR-RAI

Cài đặt server

https://github.com/localabjp/AI-OCR_Web/blob/master/doc/server/development.md
https://github.com/localabjp/AI-OCR_Web/blob/master/doc/server/real.md

cd AI-OCR-Web/
cp -f ocr_api/.env.example ocr_api/.env
cp -f web_api/.env.development.example web_api/.env
cp -f web/ai-ocrweb/.env.development.example web/ai-ocrweb/.env

## インストールバッチ実行
cd /usr/local/src/AI-OCR_Web/server
bash install.sh

rm -f ocr_api/ocr_api && bash ocr_api/compile.sh

yum install python36
yum install python36-devel
yum install python36-setuptools
easy_install-3.6 pip
to check the pip version:
pip3 -V

pip3 install -r requirements.txt -U
rm -rf __pycache__/

python3 -m flask run –host=0.0.0.0 –port=5000

Nếu lỗi không kết nối được postgres
Đổi password dùng tài khoản postgres
sudo -u postgres psql root
To reset the password if you have forgotten:

ALTER USER postgres WITH PASSWORD ‘new_password’;

Chạy project

– Vào thư mục cd /usr/local/src/AI-OCR_Web/web/ai-ocrweb
– Đánh lệnh npm run serve — –port 3000
– Bật cmd khác vào thư mục cd /usr/local/src/AI-OCR_Web/web/web_api
– Đánh lệnh python3 -m flask run –host=0.0.0.0 –port=5000
– Bật cmd khác vào thư mục cd /usr/local/src/AI-OCR_Web/web/ocr_api
– Đánh lệnh go run python server.go

– Sau đó có thể vào
+ Trang đăng nhập user : http://localhost:3000/login (– USER: user1@gmail.com PWD: m8V2N3qD)
+ Trang đăng nhập admin : http://localhost:3000/admin/login (– USER: admin@localhost PWD: 0wg4o4H9Np3J5KrbqZrbmU5I)