• Javascript

    Sử dụng recaptcha-v3 trong VueJS

    Truy cập https://www.google.com/recaptcha để tạo captcha và lấy sitekey và secretkey để import vào dự án. Install recaptcha-v3 cho VueJs: npm install vue-recaptcha-v3 Sau khi install thành công, import recaptcha-v3 vào trong component cần sử dụng: import Vue from ‘vue‘ import { VueReCaptcha } from ‘vue-recaptcha-v3‘ Vue.use(VueReCaptcha, { siteKey: ‘<YOUR_SITE_KEY>’ })   Sau khi đã import recaptcha-v3 vào component cần sử dụng, dùng grecaptcha.execute để tạo ra token (recaptcha-v3 sẽ tạo ra một token để ta xác nhận nó, token này chỉ được xác nhận một lần duy nhất)  <input type=”button” @click =”submitForm” >  methods: { submitForm () { grecaptcha.execute(YOUR_SITE_KEY).then(token => { …code… }) } } Với token đã có, ta gọi ajax tới một file php để xác nhận token này:…

    Chức năng bình luận bị tắt ở Sử dụng recaptcha-v3 trong VueJS