PHP, Wordpress

Cách reset password wordpress

Bài viết hướng dẫn đặt lại password của wordpress khi quên pass

Đầu tiên truy cập vào quản lý database

Lựa chọn bảng wp_users và chọn edit user của mình, ở vd này là admin

chọn như hình và viết password plain text
Sau khi submit thì password sẽ được đổi sang pass mới đổi ở bước trên.