PHP

Cron job trong laravel

Tất cả các tác vụ cần thực hiện sẽ được đặt trong method schedule của class app/Console/Kernel.php.

Step 1: Tạo mới một Command.

Mở command line với thư mục gốc của dự án và chạy lệnh:

php artisan make:command DemoCron --command=demo:cron

File tương ứng sẽ được tạo: app/Console/Commands/DemoCron.php.

Các tác vụ của Cron job sẽ được thực hiện trong method handle().

Step 2: Đăng ký làm công cụ lập lịch tác vụ

Cần xác định các lệnh của chúng ta trên tệp Kernel.php với thời gian khi bạn muốn chạy lệnh của mình

Một số các tùy chọn tần suất trong lịch thực hiện:

(Các tuỳ chọn nằm trong vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Console\Scheduling\ManagesFrequencies.php )

->everyMinute(); Run the task every minute

->everyFiveMinutes(); Run the task every five minutes

->everyTenMinutes(); Run the task every ten minutes

->everyFifteenMinutes(); Run the task every fifteen minutes

…………………………..

Bước 3: Chạy Cron job

Để chạy đơn lẻ 1 Cron job:

(Thay thế demo:cron bằng tên của cron muốn chạy)

php artisan demo:cron

Chạy tất cả Cron job được khai báo trong schedule của Kernel.php

php artisan schedule:run

Tham khao thêm tại: https://laravel.com/docs/8.x/scheduling

Được gắn thẻ , ,