PHP, Server linux

Cho phép apache chạy script python (CGI)

Bài hướng dẫn này dựa theo server ubuntu 14.04. Tham khảo.
http://httpd.apache.org/docs/current/howto/cgi.html


1. Cần cho phép apache chạy cgi. Enable mod cgi lên:
a2enmod cgi
(lưu ý là ubuntu 14.04 đã cài sẵn python do đó nếu server bạn chưa cài python thì hãy cài nó).
Mặc định sau khi cài mod cgi này, bạn đã có thể chạy được script cgi và python tuy nhiên chỉ giới hạn ở thư mục: /usr/bin/cgi-bin
2. Cho phép thư mục khác chạy được script này. Ví dụ là /home/test/cgi_folder
– Bạn cần tạo ra 1 file conf ở /etc/apache2/conf-available. Mình đặt là cgi.conf
nano /etc/apache2/conf-available/cgi.conf
– Nội dung file:
< Directory "/home/test/cgi_folder">
Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script .cgi .py
< /Directory>

(do wordpress ko cho để nên mình thêm dấu space giữa