PHP

Convert file pdf to excel

Để convert 1 file pdf sang 1 file excel (hoặc file bất kì, hoặc có thể convert sang các định dạng khác nhau) ta làm như sau:

 • Bước  1: vào thư mục của project chạy lệnh cmd sau:

  composer require convertapi/convertapi-php

 • Bươc 2: vào trang https://www.convertapi.com/a và đăng nhập để lấy mã ApiSecret
 • Bước 3: sau khi đã tải thư viện convert file về dùng đoạn code sau để thực hiện việc chuyển đổi:
  use \ConvertApi\ConvertApi; //gọi đến thư viện
  function conver_pdf_to_excel_with_api($url) {
  ConvertApi::setApiSecret('mã_ApiSecret'); //truyền mã ApiSecret lấy trên web về
  $ext = pathinfo($url, PATHINFO_EXTENSION); // lấy đuôi file truyền vào
  $result = ConvertApi::convert('xlsx', ['File' => $url]);
  $xlsx = str_replace($ext, 'xlsx', $url);
  # save to file
  $result->getFile()->save($xlsx);
  }