PHP, Server linux

Sửa lỗi chạy EC-CUBE trên server : Session data file is not created by your uid

Khi quá trình cài đặt hoàn tất và bạn truy cập nó bằng trình duyệt, sẽ xảy ra lỗi 500.

Warning: SessionHandler::read(): Session data file is not created by your uid

Sửa lại file app/config/eccube/packages/framework.yaml
Ẩn dòng save_path và thêm mới như bên dưới :


#save_path: '%kernel.project_dir%/var/sessions/%kernel.environment%'
save_path: '/tmp'