PHP

Convert string to datetime for save to database

Bạn muốn chuyển định dạng string của date nhập vào sang dạng datetime bằng php.
Php từ 5.3 đã hỗ trợ bạn hàm này.
B1: Trước hết bạn load thư viện php
use DateTime;
B2: Tạo định dạng của string
$format = ‘Ymd’;
B3: Save to biến datetime bằng lệnh DateTime::createFromFormat
$date = DateTime::createFromFormat($format, ‘20090235’);

Như với ví dụ trên ngày 35 không có trong thực tế, PHP sẽ đổi lại ngày này thành ngày hợp lệ là 07 cho bạn.
Kết quả với var_dump:

object(DateTime)[73]
public ‘date’ => string ‘2009-03-07 09:50:08.000000’ (length=26)
public ‘timezone_type’ => int 3
public ‘timezone’ => string ‘UTC’ (length=3)