PHP, Server linux

Lỗi thời gian session timeout trên server chạy không đúng

Khi cài đặt session timeout trên local chạy đúng nhưng khi chạy trên server thời gian timeout không đúng

Thì trên server cần chỉnh sửa thêm thời gian session gc_maxlifetime trong file php.ini