Django, Python

Vô hiệu hóa Chrome tự động điền input password

Việc điền tự động của chrome có thể gây ảnh hưởng tới 1 input khác(tự động điền giá trị) khi có 1 input type=”password”

Thay thành autocomplete=”new-password” trong trường hợp autocomplete=”off” và autocomplete=”false” không sử dụng được trong input type=”password”