PHP

Lỗi xampp load thư viện php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll

Lỗi khi xampp không tìm đươc đường dẫn đến libpq.dll khi bạn vào php.ini enable extension php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll bằng cách xóa comment đầu dòng ( xóa dấu 😉
Cần khai báo đường dẫn trực tiếp cho nó, file này nằm ở xampp\php.
1. Vì vậy ở file httpd-xampp.conf, tạo 1 câu lệnh khai báo như sau:

LoadFile "C:/xampp/php/libpq.dll"

trong đó “C:/xampp/php/libpq.dll” là path trực tiếp, nếu bạn cài xampp ở ổ khác thì hãy thay đổi đường dẫn cho phù hợp.
2. Restart lại xampp

Lỗi với php_intl.dll

Nguyên nhân lỗi là các thư viện của php không được loại đúng. Các làm:
1. Vào xampp/php
2. Copy tất cả các file icu* sang folder apache/bin
3. Restart lại xampp