PHP, Server linux

Restart Nginx bằng PHP Script

Vì chạy lệnh php không có quyền root nên cần cấp quyền cho www-data

Mở file /etc/sudoers

Thêm code bên dưới để cấp quyền www-data có thể restart nginx

www-data ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:/usr/sbin/service nginx reload

Sau đó dùng lệnh php bên dưới  :

exec("sudo /usr/sbin/service nginx reload");