PHP

Tìm ra ngày lớn nhất trong tháng

cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, $month, $year);