PHP

Điều kiện if của php

Chúng ta hay dùng kiểu if ($variable) {} nhưng cơ bản chưa hiểu rõ được cách sử dụng của nó.

Dưới đây là 1 số thông tin giúp hiểu rõ hơn về kết quả trả về false của nó.

the boolean FALSE itself: bản thân biến giá trị là false
the integer 0 (zero): biến là integer giá trị 0
the float 0.0 (zero): biến là float giá trị 0.0
the empty string, and the string “0”: biến là chuỗi string ” hay ‘0’
an array with zero elements: là mảng không phần tử
an object with zero member variables (PHP 4 only): đối tượng 0 phần tử.
the special type NULL (including unset variables): kiểu nào đó nhưng có giá trị NULL.
SimpleXML objects created from empty tags: các đối tượng SimpleXML tạo ra từ tag empty.

Qua đây giúp ta hiểu hơn và dùng chính xác hơn về nó.