Wordpress

thêm cột trong màn hình lisst

http://justintadlock.com/archives/2011/06/27/custom-columns-for-custom-post-types