Uncategorized

Huong dan cai dat lampp tren aws

Cần chạy các lệnh sau đây :
================================

sudo yum update -y
sudo yum install httpd24 php56 mysql56-server php56-mysqlnd

sudo service httpd start

sudo chkconfig httpd on

sudo groupadd www

sudo usermod -a -G www ec2-user

exit

sudo chown -R root:www /var/www

sudo chmod 2775 /var/www

find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;

find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;

sudo service mysqld start

sudo mysql_secure_installation

sudo service mysqld stop

sudo chkconfig mysqld on

sudo yum-config-manager --enable epel

sudo yum install -y phpMyAdmin

sudo sed -i -e 's/127.0.0.1/118.70.151.130/g' /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

cai mod intl 
sudo yum  install php56-intl

sudo service httpd restart

sudo service mysqld restart

file host nằm trong thư mục /etc/httpd/conf
vào file này để sửa mod_rewrite

<Directory "/var/www/html">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
, sau đó restart httpd

file php ini là file /etc/php-5.6.ini ( sửa các cầu hình max upload , ......)

==========
Để có thế kết nối từ server khác , vào phpmyadmin thêm user mới với full quyền , dùng user này chứ ko được dùng user root

trong file cấu hình của cake thì thay localhost bằng ipv4 của instance ec2

thêm inbound vào phần security của aws nữa

=====
Hướng dẫn của amazon

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/install-LAMP.html

Chú ý :

hiện nay trong hướng dẫn của aws , chạy lệnh ( lệnh 1 )

sudo yum install -y httpd24 php70 mysql56-server php70-mysqlnd

để cài đặt php70 , mysql56-server , php70-mysqlnd

 

tuy nhiên nếu chạy lệnh này thì ko cài được phpmyadmin theo hướng dẫn ,

vì vậy hãy chạy lệnh này để cài bản thấp hơn ( lệnh 2)
sudo yum install httpd24 php56 mysql56-server php56-mysqlnd

Nếu đã lỡ cài lệnh 1 , thì remove đi bằng lệnh

sudo yum remove httpd24 php70 mysql56-server php70-mysqlnd
sau đó chạy lại lệnh 2