Cakephp, PHP

Hay dùng trong cakephp 2

1) Lấy ra lỗi sau khi validate

$this->Admin->set($this->request->data);
if ($this->Admin->validates()) {
} else {
$errors = $this->Admin->validationErrors;
$this->set(‘errors’, $errors);
return;
}

 

Trong view :

<?php if (isset($errors[‘check_email’]) && $errors[‘check_email’]) : ?>
<?= $errors[‘check_email’][0] ?>
<?php endif; ?>

 

Cách 2 :

trong view :

<?php
if ($this->Form->isFieldError(‘check_username’)) {
echo $this->Form->error(‘check_username’);
}
?>

 

2) lệnh log câu truy vấn gần nhất :

$log = $this->ModelName->getDataSource()->getLog(false, false); debug($log);

 

3 ) chuyển mảng thành giá trị:

$t = array(

‘User’ => array(

‘status’ => 1

)

);

$status = Set::extract($t, ‘User.status’);

 

// với mảng nhiều kí tự số , thử dùng $t = Set::extract($t, ‘{n}.cd_bibliotem’);