• Server linux

    Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2.

    Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.  1. Nén và giải nén file có đuôi .gz 1.1 Nén #gzip [tên file] 1.2 Giải nén #gunzip [tên file] 2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar 2.1 Gom #tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] … 2.2 Bung #tar -xvf [file.tar] 2.3 Nén và Gom #tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 … 2.4 Giải nén và bung #tar -zxvf [file.tar.gz] 3. Giải nén file có đuôi .bz2 #tar xjvf [file.tar.bz2] Các định dạng…