Server linux

Chỉnh cấu hình cho việc upload file lớn bằng htaccess

Khi bạn sử dụng form upload thường xảy ra vấn đề, server không cho phép upload large file.(guide này chỉ áp dụng cho php)

Cụ thể mặc định như phiên bản php cho phép upload file 2mb.
Sẽ có 3 cách sửa vấn đề này.
Cách 1: bạn chỉnh sửa trực tiếp file php.ini các phần tương ứng
php_value upload_max_filesize 10M
php_value post_max_size 10M
php_value max_input_time 300
php_value max_execution_time 300

Cách 2: khai báo trong code php:

ini_set('upload_max_filesize', '10M');
ini_set('post_max_size', '10M');
ini_set('max_input_time', 300);
ini_set('max_execution_time', 300);

Cách 3: sử dụng htaccess, thêm các dòng dưới đây vào file .htaccess ở thư mục gốc hay là tạo 1 file .htaccess ở phần tương ứng cần sử dụng form upload này.

php_value upload_max_filesize "512M"
php_value max_execution_time 3600
php_value memory_limit "512M"
php_value post_max_size "512M"

1 trong 3 cách trên sẽ giúp bạn thực hiện công việc upload file lớn. (Lưu ý các thông số tương ứng ở các dòng bạn chỉnh sửa cho phù hợp với ý hay server của bạn).