Uncategorized

App Sổ thu chi – chú ý phần test xóa data cho iOS (giống Android)

TH1: Đăng nhập tk 1 ở máy A.
Sau đó tạo 1 bản ghi.
Sau đó đăng nhập tk 1 đó ở máy B.
-> Bản ghi vừa tạo ở máy A vẫn có bên máy B. Khi đó xóa bản ghi đó đi (xóa bản ghi trong app).
Sau đó đăng nhập lại máy A nếu bản ghi đó đã được xóa thì OK

TH2: Đăng nhập tk 1 ở máy A.
Sau đó tạo 1 bản ghi.
Sau đó đăng nhập tk 1 đó ở máy B.
-> Bản ghi vừa tạo ở máy A vẫn có bên máy B. Khi đó xóa bản ghi đó đi (xóa bản ghi trong setting của device).
Sau đó đăng nhập lại máy A nếu bản ghi đó ko bị xóa thì OK