Javascript & Jquery

Triển khai môi trường production trong Vuejs

 • Mở cmd vào trong thư mục dự án vuejs
 • Đánh lệnh : npm run build
 • Copy các file và thư mục trong thư mục dist vào nơi bạn chạy web production
 • Thêm file .htaccess để có thể chạy được các router với nội dung
 • <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.html$ – [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.html [L]
  </IfModule>
 • Sau đó bạn có thể chạy được web production
 • Chú ý : Nếu chạy trên môi trường local thông qua xampp bạn cần tạo tên miền ảo để chạy