Html & Css

Chuyển đổi text có string url thành thẻ url

Với việc chuyển đổi 1 đoạn text thành link. Cakephp có hỗ trợ ở đây:
http://book.cakephp.org/2.0/en/core-libraries/helpers/text.html

Với javascript, có thể sử dụng thư viện js https://github.com/gregjacobs/Autolinker.js
Ví dụ ở đây: http://greg-jacobs.com/Autolinker.js/examples/live-example/