Html & Css

Click mobile

Giờ trang web hầu hết có thể sử dụng cho mobile.
Bài viết này chỉ chú ý về sử dụng click.

Bình thường ta sẽ dùng: $().on(‘click’,function(){});
Tuy nhiên sau khi test thử, hàm trên không thể sử dụng ở trong safari mobile.
Ta nên chuyển về dạng:
$(‘body’).on(‘click’, ‘div_listen_click’, function(){});
Link tham khảo:
http://www.shdon.com/blog/2013/06/07/why-your-click-events-don-t-work-on-mobile-safari
Chúc thành công.