Html & Css

Css cho phần scrollbar của web

Hiện có nhiều js có thể làm cho phần scrollbar này
Nhưng bài viết này tập trung vào phần đơn giản nhất – css

NOTE: Sẽ chỉ hoạt động đối với chrome và các browser sử dụng webkit (non-webkit browsers sẽ không chạy được)
Các phần của scrollbar. Tương ứng với ảnh dưới

::-webkit-scrollbar       { /* 1 */ }
::-webkit-scrollbar-button    { /* 2 */ }
::-webkit-scrollbar-track    { /* 3 */ }
::-webkit-scrollbar-track-piece { /* 4 */ }
::-webkit-scrollbar-thumb    { /* 5 */ }
::-webkit-scrollbar-corner    { /* 6 */ }
::-webkit-resizer        { /* 7 */ }

scrollbarparts

Đây là những selectors. Chúng cho phép lựa chọn cụ thể của các bộ phận, như khi scrollbar là ở các vị trí khác nhau.

:horizontal
:vertical
:decrement
:increment
:start
:end 
:double-button
:single-button
:no-button
:corner-present
:window-inactive

:horizontal – Áp dụng cho scrollbar nằm ngang.

:vertical – Áp dụng cho scrollbar nằm dọc.

:decrement – Áp dụng cho button hoặc track của scrollbar Ví dụ muốn cho nút cuộn trang lên hiện ra.

::-webkit-scrollbar-button:start:decrement {display: block;}

:increment – Tương tự với decrement nhưng ngược lại. Ví dụ.

::-webkit-scrollbar-button:end:increment {display: block;}

:start – Áp dụng cho button hoặc track của scrollbar.

:end – Áp dụng cho button hoặc track của scrollbar.

:window-inactive – Áp dụng cho tất cả thành phần trong scrollbar. Chỉ ra cửa sổ chứa các thanh cuộn hiện đang hoạt động.

Tổng hợp lại

::-webkit-scrollbar-track-piece:start {
  /* Select the top half (or left half) or scrollbar track individually */
}
::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive {
  /* Select the thumb when the browser window isn't in focus */
}
::-webkit-scrollbar-button:horizontal:decrement:hover {
  /* Select the down or left scroll button when it's being hovered by the mouse */
}

Ví dụ đơn giản

::-webkit-scrollbar {
  width: 12px;
}
::-webkit-scrollbar-track {
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.3); 
  border-radius: 10px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
  border-radius: 10px;
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5); 
}