PHP

Cài imagick cho xamppB1: Vào đây tìm bản imagick: http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php
Nên tìm bản có phần chú thích: Win32 dynamic at 16 bits-per-pixel component (Xampp chạy 32bit. Do đó nên cần download bản imagick 32 bit về.)
Cài đặt phiên bản.
Vào Environment Variables để xác định xem phần path đã có thư mục imagick vừa cài đặt chưa. Nếu chưa có thì thêm vào.
B2: Download thư viện dll(bản stable): http://pecl.php.net/package/imagick
B3: Giải nén thư viện, copy file php_imagick.dll vào thư mục php/ext
B4: Vào file php.ini: thêm dòng extension = php_imagick.dll
B5: Copy các file dll còn lại ở folder giải nén ở bước 3 vào apache/bin
B6: Copy các file:
imagick\modules\coders copy to apache\bin
imagick\modules¥filters copy to apache\bin
imagick\modules\coders copy to imagick\
imagick\modules¥filters copy to imagick\
B7: Khởi động lại apache.
Hi vọng bạn sẽ cài thành công.