Html & Css

Tạo key google map api javascript

Khi trang web public mà có google map, chúng ta cần tạo key api javascript.

Đầu tiên vào link tạo key: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?refresh=1
Tốt nhất đăng nhập google account để nhớ project.
Click get a key ở góc trên phải.
Ở đây sẽ cho chọn project, có thể tạo project bất kì. Sau đó chờ 1 lúc để google sinh ra key.
Sau đó cần click vào api console để tới project cho việc set up tên miền.
Sau khi sang link mới: https://console.developers.google.com/apis/credentials/key…
Chọn HTTP referrers (web sites)
Ở phần textbox: điền
*.tên_miền/* : cho các tên miền con
tên_miền/* : cho tên miền gốc

Save và gắn lại key thay thế cho key ở google map.
Chúc thành công.