Html & Css

Validate password jquery sử dụng regexp

Validate password trên trình duyệt chúng ta có thể sử dụng regexp.
Cụ thể từ project mình đang làm, mình xin phép viết code ra như sau:

http://jsfiddle.net/h05ttLkn/

Pass it nhat co 8 ki tu va nho hon 128 ki tu

Co it nhat 1 ki tu so

Co it nhat 1 ki tu viet thuong

Co it nhat 1 ki tu viet hoa

Co it nhat 1 ki tu dac biet

function checkPasswordMatch() {
var value = $(“#txtConfirmPassword”).val();
var array_re = [/^.{8,128}$/, /(?=.*\d)/, /(?=.*[a-z])/, /(?=.*[A-Z])/, /[~@`!#$%\^&*+=\-\[\]\\’;,/{}|\\”:<>\?]/];
for (var i = 0; i < array_re.length; i++) if (array_re[i].test(value)) { $('#divCheckPasswordMatch p:eq(' + i + ')').addClass('green'); } else { $('#divCheckPasswordMatch p:eq(' + i + ')').removeClass('green'); } } $(document).ready(function() { $("#txtConfirmPassword").keyup(checkPasswordMatch); });

.green {
color: green;
}