Html & Css

Demo code xoay http://tayori.com/

http://jsfiddle.net/3ax5f03e/

Thẻ cần xoay có các thuộc tính cơ bản:
– Height, Width
– Position
– Top/bottom, left/right
– transition: (all 1.3s ease-in-out;)

Khi tác động vào thẻ bắt sự kiện ta sẽ thêm 1 class mới cho thẻ.
Class mới sẽ có thuộc tính:
– Height, width ( thay đổi kích thước thẻ hay không)
– Top/bottom, left/right ( thay đổi vị trí tương đối hay không)
– transform: rotate(180deg); ( có xoay thẻ hay không)