Javascript & Jquery, Trick

Jquery double click và single click cùng 1 element

Đôi khi một số yêu cầu cần sử dụng double click và single click trên cùng 1 element, và đây là trick để sử dụng, trick này cũng bỏ được việc double click zoom trên ios mặc dù đã dùng meta tag user-scalable=no

var DELAY = 700, clicks = 0, timer = null;

$(function(){

  $("a").on("click", function(e){

    clicks++; //count clicks

    if(clicks === 1) {

      timer = setTimeout(function() {

        alert("Single Click"); //perform single-click action  
        clicks = 0;       //after action performed, reset counter

      }, DELAY);

    } else {

      clearTimeout(timer);  //prevent single-click action
      alert("Double Click"); //perform double-click action
      clicks = 0;       //after action performed, reset counter
    }

  })
  .on("dblclick", function(e){
    e.preventDefault(); //cancel system double-click event
  });

});