Javascript & Jquery

Vuejs : Không nên sử dụng watch trong app.vue

Không nên sử dụng watch trong app.vue
Watch là một trình quan sát sự kiện thời gian thực .Bạn nên kiểm tra trong các component con