Javascript & Jquery

simple js scroll to animate

Đoạn js đơn giản để scroll to đến các thành phần trong trang


$('a[href*=\\#]:not([href=\\#])').on('click', function() {
var target = $(this.hash);
target = target.length ? target : $('[name=' + this.hash.substr(1) +']');
if (target.length) {
$('html,body').animate({
scrollTop: target.offset().top
}, 1000);
return false;
}
});