PHP

Chú ý khi chuyển textarea thành mảng các dòng php

Khi bạn gặp phải trường hợp này, tất nhiên đầu tiên bạn sẽ search google để tìm kết quả.
Tuy nhiên, bạn sẽ vài lựa chọn.

Ví dụ với link này
http://stackoverflow.com/questions/16518434/textarea-to-array-with-php

Nếu bạn dùng

$ids = explode(PHP_EOL, $input);

Nó sử dụng rất hiệu quả khi bạn test trên window. Tuy nhiên trên linux thì mảng $ids luôn sẽ chứa kí tự ‘\r’ ở cuối mỗi chuỗi trừ chuỗi cuối cùng.
Bạn nên dùng hàm sau, nó hiệu quả với cả linux và window:

$ids = explode(“\n”, str_replace(“\r”, “”, $input));