Cakephp, PHP

Convert text when send mail cakephp

Nguồn: http://d.hatena.ne.jp/s-yo-ko/20101116
Khi bạn send mail trong cakephp, bạn tự nhiên thấy email vẫn gửi được nhưng phần tiêu đề tiếng Nhật hay Trung Quốc của bạn bị chuyển sang trắng. Khi đó bạn có thể khắc phục theo hàm mb_convert_encoding.

Ở đây mình dùng email component.

charset, Configure::read(‘App.encoding’));
$email->template($template)
->emailFormat(‘html’)
->to($to)
->subject($subject)
->from($from);
$email->viewVars($viewVars);
$email->send();
return true;
}

}

Ở đây mục đích mình là chuyển phần title sang đúng dạng có thể đọc được trên mail.
Hàm là: mb_convert_encoding trong đó:
$subject: phần bạn muốn chuyển.
$email->charset: phần charset, email component của cakephp nó tự tạo ra khi bạn khởi tạo.
Configure::read(‘App.encoding’): chính là phần encode của cakephp.