Cakephp, PHP

Kết hợp file html và cakephp

Khi bạn có 1 số file html không muốn đưa vào cakephp khi chạy. Hay bạn đã có sẵn các file html, nhưng bạn chỉ muốn chuyển 1 số file sang cakephp mà vẫn giữ nguyên các file còn lại.

Giả sử cấu trúc folder:
-htdocs
—-test
—-…
Trong đó folder test là folder chứa 1 số file html và 1 số file chuyển sang cakephp.
Bạn sẽ copy source cakephp vào folder test.
Thay đổi .htaccess ở cakephp:

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^$ app/webroot/ [L]
RewriteRule (.*) app/webroot/$1 [L]

Copy toàn bộ file html, css, image, js vào trong webroot của source cakephp.