Cakephp, PHP

Chỉnh sửa time save to database cakphp

http://qiita.com/subaru/items/75c32fc6ef172215f599

Chỉnh sửa có thể ở 1 trong 2 phần:
1. config/app.php,Datasources
Thay đổi timezone trong database
2. config/bootstrap.php
date_default_timezone_set(‘Asia/Tokyo’);

Nếu có lỗi:
SQLSTATE[HY000]: General error: 1298 Unknown or incorrect time zone: ‘Asia/Tokyo’
Cần cài đặt hỗ trợ timezone.

Cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất là sử dụng cấu hình 2 và comment phần timezone ở cấu hình database trong app.php