Laravel, PHP

Laravel – Đăng nhập bằng guard

Đăng nhập bằng guard để phân chia session login ở các site khác nhau trong cùng một dự án.

  • Khai báo guard: trong file config/auth.php khai báo các guard cần sử dụng.
  • Sử dụng guard để đăng nhập: