Cakephp, PHP

Sort table trong cakephp

Bài viết hướng dẫn cách dùng paginator helper là sort để sắp xếp kqua theo ý muốn (ORDER BY)

Sử dụng helper sort như ở dưới :

[highlighter]

echo $this->Paginator->sort('user_id');

sẽ cho ra kqua là link như dưới đây

< a href="/posts/index?page=1&sort=user_id&direction=asc">

Ngoài ra trong trường hợp cần sắp xếp kqua theo bảng liên kết thì ta cần sử dụng sortWhitelist

$this->paginate = [
  'sortWhitelist' => [
    'Posts.title',
    'Authors.name',
  ],
];

Tham khảo thêm tại đây