Server linux

Lỗi cài redmine ubuntu 16.04

Nguyên nhân lỗi:
– Không cài rake: Could not find rake-12.3.3 in any of the sources
– Phiên bản Bundle/ruby/gem không tương thích nhau.

=> Cài update toàn bộ.
1. Đầu tiên cài đặt rvm:

Install Ruby on Rails on Ubuntu 16.04


Bundle hiện tại yêu cầu ruby2.5 nhưng default ruby2.3

2. Cài đặt ruby2.5
3. Update gem lên: gem update –system
4. Vào thư mục cài đặt update lại file gem: bundler update –bundler
5. Nhận thấy lỗi Could not find rake-12.3.3 in any of the sources, cài đặt thêm rake version 12.3.3 bằng lệnh:
gem install rake -v ‘12.3.3’
6. Chạy lại lệnh: bundler update –bundler

Mọi command trên đang chạy bằng quyền root. Nếu không muốn dùng quyền root, hãy thêm sudo đằng trước.