Javascript & Jquery

Download và zip nhiều file cùng lúc

Để thực hiện tính năng này, cần sử dụng thêm 2 thư viện: jszip & FileSaver

https://github.com/Stuk/jszip

https://github.com/eligrey/FileSaver.js

Sử dụng:

var zip = new JSZip();
zip.file("Hello.txt", "Hello Worldn");
var img = zip.folder("images");
img.file("smile.gif", imgData, {base64: true});
zip.generateAsync({type:"blob"}).then(function(content) {
    // see FileSaver.js
    saveAs(content, "example.zip");
});

Để có thể dùng tính năng tải xuống trực tuyến sử dụng tùy chọn streamFiles

zip.generateAsync({ type: 'blob', streamFiles: true }).then(function (content)