Django, Python

Kiểm tra quyền trong ModelAdmin

Trong Django có các hàm kiểm tra:

– ModelAdmin.has_view_permission(requestobj=None)

Trả về True nếu đối tượng (obj) được phép xem, ngược lại trả về False.

– ModelAdmin.has_add_permission(requestobj=None)

Trả về True nếu được phép thêm đối tượng (obj), ngược lại trả về False.

– ModelAdmin.has_change_permission(requestobj=None)

Trả về True nếu được phép chỉnh sửa đối tượng (obj), ngược lại trả về False.

– ModelAdmin.has_delete_permission(requestobj=None)

Trả về True nếu được phép xóa đối tượng (obj), ngược lại trả về False.

– ModelAdmin.has_module_permission(requestobj=None)

Trả về True nếu hiển thị và được phép truy cập trang chỉ mục modun, ngược lại trả về False. Có thể bị ghi đè trong các lớp con và không hạn chế quyền truy cập view, add, change, or delete

Với các quyền has_view_permission, has_change_permission, has_delete_permission khi obj = None có thể trả về True hoặc False để xác định việc xem, sửa, xóa các đối tượng có được phép hay không