Python, Server linux

Cách chạy 1 folder vào cấu hình django wsgi trên apache2

Bình thường thì server django python sẽ không chạy riêng mà chạy trên nền apache2 thông qua mod wsgi.
Giờ có 1 folder thuần code python, làm thế nào để ghép nó vào project django có sẵn.

1. Tạo 1 folder X bên trong folder web của project django
2. Khai báo tên folder X vào trong file setttings.py
YAHOO_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, X)
3. Vào urls.py, khai báo thêm 1 dòng cấu hình chạy được folder này
urlpatterns += static(‘/X/’, document_root=settings.YAHOO_ROOT)

4. Vào file host, cấu hình cho chạy toàn bộ file trong folder này:

Alias /X/vagrant/web/X/

Require all granted

Ở đây: /vagrant là folder chứa file manage.py
X là folder chứa file cần chạy

Cho phép apache chạy cgi:

1. Tạo ra 1 file conf trong folder conf-avaiable

Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script .cgi .py

2. Enable mod cgi a2mod cgi
3. Enable file conf:
a2conf ten_file

Như vậy file sẽ chạy được trên apache2