reactjs web

State trong ReactJS

State là một object có thể được sử dụng để chứa dữ liệu hoặc thông tin về components. State có thể được thay đổi bất cứ khi nào mong muốn. Khác với props bạn có thể truyền props sang các components khác nhau thì state chỉ tồn tại trong phạm vi của components chứa nó, mỗi khi state thay đổi thì components đó sẽ được render lại.

Trong các dự án React, state được dùng để phản hồi các yêu cầu từ người dùng, hay lưu trữ một dữ liệu nào đó trong components.

Thao tác với state trong ReactJS

Chúng ta có thể thao tác với state trong một component rất dễ dàng bằng cách sử dụng class components.

Ví dụ bên dưới ta có một class components và chúng ta sẽ tiến hành khởi tạo state bên trong phương thức constructor

import React from "react";
 
class App extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  this.state = { name: "World" };
 }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello {this.state.name} </h1>
   </div>
  );
 }
}
export default App;

Trong hầu hết các trường hợp bạn nên khởi tạo state bên trong hàm constructor() để tránh gặp các lỗ không mong muốn. Vì đây sẽ là hàm khởi chạy đầu tiên khi một components được gọi.

Cập nhật một state

Trong các components ta cần phải thao tác với state rất nhiều , ngoài thêm và lấy giá trị của state ta còn phải cập nhật các states để ReactJS có thể tự động re-render lại components. Điều này khá quan trọng, giả sử ta đang cho người dùng nhập vào môt form nào đó và khi click Lưu thì nội dung được điền trong form lúc này sẽ phải hiển thị ra màn hình. Đây là lúc bạn cần dùng đến cách thay đổi giá trị của một state.

Để cập nhật một state ta sử dụng phương thức:

this.setState({
   name : 'newValue'
})

Ngoài ra ta cũng có thể lấy giá trị của state trước khi cập nhật:

this.setState((state) => {
   return newValue;
});

Bên dưới ta có một ví dụ về cập nhật state index khi nhấn vào click vào button tương ứng :

import React from "react";
 
class App extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  //Chỉ định một state
  this.state = { index: 1 };
 }
 render() {
  return (
   <div>
    <p>Giá trị {this.state.index}</p>
    <button
     onClick={() => {
      this.setState({
       index: this.state.index + 1
      })
     }}
    >
     Tăng
    </button>
    <button
     onClick={() => {
      this.setState({
       index: this.state.index -1
      })
     }}
    >
     Giảm
    </button>
   </div>
  );
 }
}
export default App;

Chúng ta sẽ thấy giá trị của state sẽ được thay đổi mỗi khi bạn click vào buttonTăng hoặc Giảm :

State là một khái niệm khá đơn giản nhưng cũng hết sức quan trọng trong component, mặc dù props và state hay đi đôi với nhau nhưng nó hoàn toàn khác biệt với nhau

Sự khác nhau giữa props và state

Trong quá trình học React, cũng có vài trường hợp bạn chưa hiểu về 2 khái niệm props và state kĩ nên có sự nhầm lẫn ở đây.

 • State – Dữ liệu chỉ nằm trong phạm vi của một component. Nó được sở hữu bởi một components cụ thể mà chỉ là của component đó thôi. Và mỗi khi state thay đổi thì component cũng phải thay đổi theo.
 • Props – Dữ liệu đường truyền từ component cha cho componet con, components con khi nhận được sẽ chỉ được đọc mà không thể thay đổi dữ liệu đó.