Server linux

Cài đặt gói pear lên server ec2 để có thể gửi mail

yum install php-pear

pear install mail

pear install Net_SMTP

pear install Auth_SASL

pear install mail_mime

=> restart apache