Thông tin chung

VNPAY SANDBOX

Sử dụng sanbox thanh toán của VNPAY

Trang API
https://sandbox.vnpayment.vn/apis/
Tài khoản sandbox VNPAY – test
http://sandbox.vnpayment.vn/merchantv2/Users/Login.htm
email: devbrite5@gmail.com
password: ML2kWb9K@YBDcbL
========================================================
Các loại thẻ test xem tại link dưới
http://sandbox.vnpayment.vn/apis/vnpay-demo/
hoặc xem tại đây
========================================================
– Thanh toán thành công
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704198526191432198
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Mật khẩu OTP:123456
========================================================
– Thẻ không đủ số dư
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704195798459170488
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
========================================================
– Thẻ chưa kích hoạt
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704192181368742
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
========================================================
– Thẻ bị khóa
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704193370791314
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
========================================================
– Thẻ bị hết hạn
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704194841945513
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
========================================================
thông tin điền trong SANDBOX
Merchant: VNPAY
Terminal Code: F5DZKW5R
Secret key: FNIKCLMXJHBOBDODGDNMRISRHXSFRHDQ
URL VNPAY: http://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html
Pending Status: Pending
Failed Status: Failed
Completed Status: Complete
Status: Enabled
Sort Order: 1