Uncategorized

Cách thêm 1 nhân vật mới vào trong app DX

1 . Check và thêm thông tin về nhân vật mới vào trong các file

a. jp_ios_mainMenu.plist

b. jp_ios_situationsInfo.plist

c. jp_charaInfo.plist

d. ko_ios_mainMenu.plist

e. ko_ios_situationsInfo.plist

f. ko_charaInfo.plist

g. background.plist

h. effectTypeData.plist

i. ringtone.plist

bằng cách đối chiếu với những nhân vật đã có sẵn ở trong app

2 . Với nhân vật thêm offline thì phải thêm data vào trong 2 file

a. voice_jp.zip

b. voice_ko.zip

còn online thì không cần, data cần thêm thì sẽ lấy trong sdk khách đưa, khi thêm data thì sẽ thêm vào file animTable.plist, và 2 file của nhân vật ví dụ: navi.env, navi.mp3

3 . Thêm các hàm và các biến định nghĩa vào trong các file(đối chiếu với các nhân vật trước để thêm)

  • DnoneDefine.h
  • GXCommonDef.h
  • GXCommon.swift
  • GXCallingVC.m
  • MPPlayViewController.h
  • MPPlayViewController.m

Data cần thêm sẽ lấy trong SDK khách đưa

Chú ý: trong quá trình thêm sẽ cần chú ý đến hàm update_tên_nhân_vật(ví dụ: updateNavi) để tránh bị lỗi khi chạy situation

Ví dụ: Để tiến hành đối chiếu thêm nhân vật mới vào trong project so với nhân vật cũ.
Khi muốn thêm nhân vật mới tên là Navi mà đã có 1 nhân vật là risuto thì sẽ gõ chữ risuto trong ô tìm kiếm của project rồi sau đó sẽ đối chiếu và tiến hành thêm nhân vật Navi vào theo những gì mà hiện lên trong ô tìm kiếm khi gõ chữ risuto vào