Uncategorized

Cấu hình ssh cho git trên windows

1. Đầu tiên bạn cần cài đặt git

2. Tạo ra public, private key

Bạn vào command của git (có thể mở git lên hoặc vào folder bất kì, chuột phải, chọn Git Bash here)

Sau khi vào, chạy lệnh: ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C “email@example.com”

email@example.com : email bạn đăng nhập git

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa):

Bạn có thể chọn đường dẫn để tạo file, cũng như sửa tên file. Ví dụ đặt là:

/home/user/.ssh/id_rsa_test

Sau khi enter, bạn có thể chọn hoặc không chọn Enter passphrase bằng cách nhập hoặc ấn enter luôn để bỏ.

Sau khi xong, bạn sẽ 2 file: 1 file private ko có đuôi và 1 file .pub.

3. Copy ssh key lên server

Bạn dùng notepad hoặc notepad++ để mở file .pub lên, copy toàn bộ lên phần add ssh key trên link quản lý git.

Ví dụ với gitlab là: https://gitlab.com/-/profile/keys

Như vậy server git đã nhận ssh-key public của bạn rồi

4. Cấu hình ssh-key cho git

a. Bạn cần xác định được folder cấu hình của ssh:

Bạn vào git command, đánh lệnh:

cd ~

pwd

Ví dụ folder là: C:\Users\ADMIN\.ssh

b. Bạn copy file private vào folder này

c. Kiểm tra trong folder .ssh trên đã có file config chưa, nếu chưa có thì tạo file này

d. Tiến hành edit file config để tạo ra 1 host, ví du:

Host gitlab
Hostname gitlab.com
User email
IdentityFile ~/.ssh/key/id_rsa_test

User email ở đây là tên user bạn đăng nhập quản lý git.

Sau khi cấu hình xong, bạn đã có thể clone git được.