Laravel, PHP, Uncategorized

Load Blade assets with https in Laravel

Sau khi cài ELB cho trang web để có thể truy cập trang web với https thì thêm dòng code [URL::forceScheme(‘https’);] vào file app/Providers/AppServiceProvider.php