Javascript & Jquery

Async/Await Trong Javascript

Async / Await là gì?

 • Async / Await là một tính năng của JavaScript giúp chúng ta làm việc với các hàm bất đồng bộ theo cách thú vị hơn và dễ hiểu hơn. Nó được xây dựng trên Promises và tương thích với tất cả các Promise dựa trên API. Trong đó:
 • Async – khai báo một hàm bất đồng bộ (async function someName(){…}).
  • Tự động biến đổi một hàm thông thường thành một Promise.
  • Khi gọi tới hàm async nó sẽ xử lý mọi thứ và được trả về kết quả trong hàm của nó.
  • Async cho phép sử dụng Await.
 • Await – tạm dừng việc thực hiện các hàm async. (Var result = await someAsyncCall ()😉.
  • Khi được đặt trước một Promise, nó sẽ đợi cho đến khi Promise kết thúc và trả về kết quả.
  • Await chỉ làm việc với Promises, nó không hoạt động với callbacks.
  • Await chỉ có thể được sử dụng bên trong các function async.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản mà hy vọng sẽ rõ ràng những điều trên:

// cách 1: 
  function getJSON() {

    // To make the function blocking we manually create a Promise.
    return new Promise( function(resolve) {
      axios.get('https://tutorialzine.com/misc/files/example.json')
        .then( function(json) {

          // The data from the request is available in a .then block
          // We return the result using resolve.
          resolve(json);
        });
    });
  }
  // cách 2:
  // Async/Await approach

  // The async keyword will automatically create a new Promise and return it.
  async function getJSONAsync() {

    // The await keyword saves us from having to write a .then() block.
    let json = await axios.get('https://tutorialzine.com/misc/files/example.json');

    // The result of the GET request is available in the json variable.
    // We return it just like in a regular synchronous function.
    return json;
  }
 • Cả hai hàm bên trên đều thực hiện một chức năng hoàn toàn giống nhau – cả hai đều trả về Promises và giải quyết với phản hồi JSON từ axios. Tuy nhiên, phiên bản Async / Await ngắn hơn và dễ đọc hơn.